ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประจวบ หนูเลี่ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเกษียณอายุ 
2นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเกษียณอายุ 
3นางวินิดา ศรีสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเกษียณอายุ 
4นายวิชาญ เก็บทรัพย์เกาะยาวเกษียณอายุ 
5นายอรัญ ทำนากล้าบ้านช่องหลาดเกษียณอายุ 
6นายประสิทธิ์ วงศ์ขจรบ้านกะไหลเกษียณอายุ 
7นางนงเยาว์ ศักดาศักดิ์วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11เกษียณอายุ 
8นางสาวอำพร พัดตันบ้านโคกยางเกษียณอายุ 
9นายสุเมธ ปักขะมาวัดปัตติการามเกษียณอายุ 
10นายสัญชัย คีรีภพบ้านในไร่เกษียณอายุ 
11นางเสริมศรี พลรงค์อนุบาลพังงาเกษียณอายุ 
12นางสาวสุวัฒนา ดำริห์กุลบ้านเขาเฒ่าเกษียณอายุ 
13นางสุวรรณา นิลรักษ์บ้านเขาเฒ่าเกษียณอายุ 
14นางสาวโรจนา บุรินทร์กุลเกาะเคี่ยมเกษียณอายุ 
15นางนิ่มนวล หิรัญเกาะปันหยีเกษียณอายุ 
16นายคงศักดิ์ สืบสะอาดวัดนารายณิการามเกษียณอายุ 
17นางโอสถ อนันตมงคลกุลวัดนารายณิการามเกษียณอายุ 
18นางชุมสาย สืบสะอาดวัดนารายณิการามเกษียณอายุ 
19นางสมใจ ทองรงค์บ้านช้างเชื่อเกษียณอายุ 
20นางวันดี มิตรวงศ์บ้านรมณีย์เกษียณอายุ 
21นายวิชัย อนันตมงคลกุลบ้านปากถักเกษียณอายุ 
22นายกวิน สุขศิริบ้านท่าเรือเกษียณอายุ 
23นางอังคณา ขนาดผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเกษียณอายุ 
24นางอมรรัตน์ ถาวรกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเกษียณอายุ 
25นางสายใจ เพชรพฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเกษียณอายุ 
26นางอัญชลี เอียบสกุลบ้านบางหลามเกษียณอายุ 
27นางสุจิตรา อธิกิจไพบูลย์บ้านควนเกษียณอายุ 
28นางสาวมุกดา ยานยนตร์บ้านทองหลางเกษียณอายุ 
29นางสาวสุณี อินทรคุ้มบ้านท่านุ่นเกษียณอายุ 
30นางสุนัฏฐา เพียรทองบ้านบางม่วงเกษียณอายุ 
31นางอาภรณ์ มะลิซ้อนบ้านน้ำเค็มเกษียณอายุ 
32นางเพ็ญสุข สุธรรมบ้านโคกยางเกษียณอายุ 
33นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์บ้านบางด้งเกษียณอายุ 
34นางอัญชยา จิระดุลวัดคมนียเขตเกษียณอายุ 
35นางกัญญา ก้อนทองบ้านบางกรักเกษียณอายุ 
36นางสาวรวงทอง จารุพันธ์บ้านทุ่งใหญ่เกษียณอายุ 
37นางมนตรี ไอยะราวัดนิโครธคุณากรเกษียณอายุ 
38นางสาววิภาวรรณ ประมวลการบ้านบ่อแสนเกษียณอายุ 
39นางยุพิน อาจนาฝายบ้านบ่อแสนเกษียณอายุ 
40นางยุรี ณ รังษีอนุบาลทับปุดเกษียณอายุ 
41นางสิริวรรณ มีสิทธิ์อนุบาลทับปุดเกษียณอายุ 
42นางวัลชนี ช่วยชูอนุบาลทับปุดเกษียณอายุ 
43นางกรรณิภา ขันภักดีวัดโคกสวยเกษียณอายุ 
44นางประภา แก้วพระปราบบ้านพอแดงเกษียณอายุ 
45นางนงเยาว์ รักเวชวัดปัตติการามเกษียณอายุ 
46นางสาวจารุวรรณ อนุรักษ์ชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์)เกษียณอายุ 
47นายฐาปนพงษ์ รักแต่งามบ้านบางคลีเกษียณอายุ 
48นายจำลอง ปุยฝ้ายบ้านนาแฝกเกษียณอายุ 
49นางอรชร ก่อสุวรรณบ้านบ่อดานเกษียณอายุ 
50นางอรุณรัตน์ ศรีบุญบ้านห้วยทรายเกษียณอายุ 
51นางยุพา เวียนสาววัดช้างนอนเกษียณอายุ 
52นางศิริภรย์ บุญชูบ้านลำแก่นเกษียณอายุ 
53นายสมาน ปานพืชบ้านย่านสะบ้าเกษียณอายุ 
54นายสัจจา วัฒนะกิจบ้านบางทองเกษียณอายุ 
55นายพิทักษ์ โก้สกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเกษียณอายุ 
56นายนิยม บุญสร้างวัดชนาธิการามเกษียณอายุ 
57นายเจริญสุข กสิบาลอนุบาลพังงาเกษียณอายุ 
58นายถาวร โชติเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเกษียณอายุ 
59นายธำรงรัชต์ ก้อนแก้ววัดประชาธิการามถึงแก่กรรม 
60นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาสพป.สุโขทัย เขต 2 สพป.สุโขทัย เขต 2