รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  076413684 
101เกาะปันหยีนางพรรณราย จรุงการ 076413464 
102เกาะหมากน้อยนางนิลมณี ศรีม่วง   
103เกาะไม้ไผ่  076412575 
104บ้านตากแดดนางสาวกนกพร คงยศ 076440533 
105อนุบาลพังงานายพีระ เสมพืช 076412214 
106บ้านทุ่งเจดีย์นายบุญรัฐ หลักแหลม 076412145 
107บ้านบางกันนายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ   
108วัดปัจจันตคามนายเสริมศักดิ์ ทันยุภักดิ 076490158 
112เมืองพังงานายสหัสชัย นาคพันธ์ 076411379 
113วัดชนาธิการามนางวิภาดา ขุนนิตย์ 076411533 
114บ้านเขาเฒ่านายนิกรณ์ โยมเนียม 076596465 
116เกาะเคี่ยมนางเข็มพวง รอดเจริญ 076596332 
118บ้านกลาง  076596468 
121วัดสองแพรกนายจริยนันท์ อุดมผลชัยเจริญ   
201เกาะยาว  076597112 
202บ้านน้ำจืด  076597115 
203บ้านริมทะเลนายสมโภชน์ ศรีสมุทร 076597116 
204บ้านท่าเขา  076597331 
205บ้านช่องหลาดนางฉัตรชนก พึ่งถิ่น 076490108 
206บ้านคลองเหีย    
207บ้านคลองบอนนายอนันต์ หาญจิตร 076490106 
208บ้านย่าหมี  076490109 
209อ่าวมะม่วงนายเจษฎา อนันตศรี 076490112 
210บ้านท่าเรือนางสาวอัจฉรา สอนสั่ง 076490111 
211บ้านพรุในนายภณ สมอเนื้อ 076419609 
212บ้านคลองดินเหนียวนายนันตชัย แอบู   
213อ่าวกะพ้อนายอุดม กูลดี 076490114 
301บ้านกะปงนางสาวนภาพร นาคอุดม 076499120 
302กะปง  076499119 
303บ้านปากถักนางสุจิตรา เจียมจำนงค์ 076499118 
304บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์ 076499575 
305บ้านรมณีย์นายชัยพร คงทอง   
306บ้านท่าหัน    
307บ้านปากคลองนางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น   
309บ้านบางแก้วนางอภิญญา เตี๋ยวสกุล 076499117 
310บ้านช้างเชื่อ    
311วัดนารายณิการามนายวุฒิพงศ์ ภิรมย์   
401บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์ 076496537 
402วัดสุวรรณคูหานางสาวสิรินภัส โพชนาธาร 076496304 
404บ้านเขาเปาะ  076496534 
405บ้านกะไหลนางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง 076444100 
406วัดศรีรัตนารามนายธงชาติ ทองขาว 076444128 
407บ้านป่ายางนางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์ 076490118 
410บ้านเกาะกลาง  076412681 
411บ้านคลองเคียนนางสาวนุสลัน หัสนีย์ 076451270 
412บ้านคลองไสนางสาวยุวัณฎา ทองดอนโพธิ์   
413บ้านอ่าวมะขามนายประสาร อับดล 076412980 
414บ้านหินร่มนางสายฝน เจริญกุล 076412841 
415บ้านติเตะนายสุรชัย ปานพืช   
416บ้านเจ้าขรัว    
417บ้านย่านสะบ้า  076417153 
418วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11นางสาววนิดา หินน้อย 076581494 
419บ้านดอนนางทัศนี ศรีพารา 076581981 
421บ้านเขาปิหลายนางจิราพร จรจิต 076434384 
422บ้านท่านุ่นนางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ 076581492 
423บ้านท่าปากแหว่งนางสาวทัดดาว ถนัดกิจ   
424วัดราษฎร์สโมสรนางสาวขวัญฤทัย ทองแท้ 076496846 
425บ้านลำวะ  076496276 
426วัดตรัยรัตนากรนางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรี   
427วัดดิตถารามนายสนิ เจอะสุข 076444307 
428บ้านบางหลามนางวารุณี พ่านปาน   
429บ้านบากัน    
430บ้านบางจัน    
431บ้านควน    
432บ้านทองหลางนางนมภรรณ วรรณงาม 076412740 
433บ้านแหลมหินนายจิรพนธ์ หีมยิ 076412738 
434บ้านในหยงนางสาวปาริชาติ ชูแก้ว 076412648 
435วัดนากลางมิตรภาพที่ 163นางวิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร 076581493 
501บุญสูงอุปถัมภ์นายสมศักดิ์ สิงหพันธ์   
502บ้านนอกนานายธวัชชัย เจียมจำนงค์   
503บ้านบางเนียงนางวรรณา แก้วชื่น   
504วัดคมนียเขตนายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว   
505บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124  076420053 
507บ้านบางกรักนางปานจันทร์ ชูเอียด 076441215 
511บ้านบางใหญ่นางสาวรวีพร ต่อวงศ์   
512บ้านบางด้ง    
513บ้านบางนายสี    
514บ้านท่าจูดนางสาวอามีเนาะ สูเตะ   
515บ้านโคกยางนางพรนิภา พันธุ์รัตน์ 076421661 
516บ้านบางม่วงว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ 076593244 
517บ้านบางมรวนนางณัฐนิชา สพันธุวงศ์   
518บ้านน้ำเค็มนางสาวปาริชาต วิเชียร 076593245 
601เกียรติประชา  076412967 
602บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61นางสาวเกศริน เกตุชู 076490116 
603บ้านสวนใหม่นางมารี กำแก้ว   
604บ้านเตรียมนายปรีดา บุญช่วย 076412580 
605บ้านบางหว้านายเลอศักดิ์ เพชรสุก   
606บ้านหินลาดนางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์ 076491043 
608คุระบุรีนางบุญศิริ ชูพงศ์ 076491041 
609บ้านบางติบ  076412679 
610บ้านทุ่งละอองนายวุฒิชัย บุญณมี   
611บ้านบางวันนายจักรพงษ์ เอียบสกุล   
612บ้านตำหนังนางบังอร กาญจนพันธุ์ 076412613 
613บ้านบางครั่งนางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์   
614บ้านคุรอด  076412609 
615บ้านทับช้างนายอาคม แก้วมณี 076412872 
616บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์นางแสงเดือน วรรณรัตน์ 076412861 
617บ้านคุระนายสมชาย สุขสวัสดิ์ 076491042 
618โชคอำนวย  076412998 
702วัดโคกสวยนายจรุง ศุภพฤกษ์ 076442474 
704บ้านถ้ำทองหลางนางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม   
705บ้านในวังนายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ 076490134 
706บ้านทุ่งไทรงาม  076442475 
707วัดนิโครธารามนายสิทธิชัย ทองคง 076599122 
708อนุบาลทับปุดนางสาววันวิภา ประสิว 076599121 
709บ้านคอกช้างนายอนันตพงศ์ ขนาดผล   
710วัดราษฎร์อุปถัมภ์นางสาวนฤมล ทวีทรัพย์ 076490136 
711ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ 076599321 
712บ้านบ่อแสนนายรุ่งโรจน์ อุตราภาส 076596274 
713บ้านท่าสนุกนายสนั่น ประสพมิตร 076412871 
714วัดนิโครธคุณากรนายกิตติพงษ์ พลภักดี 076456275 
801บ้านพอแดงนายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุก 076432224 
802วัดเหมืองประชารามนางวิลาวัลย์ บุตรจันทร์ 076571795 
803วัดปัตติการาม  076571195 
804บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์)    
805บ้านเขาน้อย  076571932 
806ชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์)นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล   
807วัดประชุมศึกษานางสาวณัฐธัญวรัชญ์ ศรอินทร์   
808วัดอินทนินนายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์ 076490143 
809บ้านฝ่ายท่านางสาวสุภาพร บุญช่วย 076445022 
811บ้านเกาะนก    
812บ้านควนแรด  076490142 
813นิคมสร้างตนเอง 1  076490140 
815วัดประชาธิการามนายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์ 076571798 
816บ้านห้วยทรายนางสาวจันทนี ตันสกุล   
818บ้านบางคลีนางนันทนา ตันติวิวัฒน์ 076581491 
819บ้านนาแฝกนางสาวรัตติยา หอมจันทร์   
820บ้านบ่อดานนางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล 076581495 
821บ้านในไร่  076417062 
822วัดสุวรรณาวาสนายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตร   
823บ้านทุ่งดอนนายผดุง ละเอียดศิลป์   
824บ้านใหญ่นายวรวุฒิ สุขเอียด   
825บ้านบางทอง  061206625 
826บ้านท่าดินแดง  076412844 
827พระราชทานทับละมุนางสาวอัสรีนา ร่าเหม 076443114 
828บ้านลำแก่นนายเจริญ กู้เขียว 076443102 
829นิคมสร้างตนเอง 2นายไกรศร ไชยเทพ   
831วัดช้างนอนนางสาวเดือนเต็ม แฝงสีคำ 061205574