รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงานางสาวจอมขวัญ นครไธสง 076413684 
101เกาะปันหยีนางสาววรรณศิริ อุ่นขาว 076413464 
102เกาะหมากน้อยนางนิลมณี ศรีม่วง   
103เกาะไม้ไผ่นางพรรณราย จรุงการ 076412575 
104บ้านตากแดดนางสาวกนกพร คงยศ 076440533 
105อนุบาลพังงานายบุญรัฐ หลักแหลม 076412214 
106บ้านทุ่งเจดีย์นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์ 076412145 
107บ้านบางกันนายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ   
108วัดปัจจันตคามนายเสริมศักดิ์ ทันยุภักดิ 076490158 
112เมืองพังงานายสหัสชัย นาคพันธ์ 076411379 
113วัดชนาธิการามนางวิภาดา ขุนนิตย์ 076411533 
114บ้านเขาเฒ่านายนิกรณ์ โยมเนียม 076596465 
116เกาะเคี่ยมนายเอกสิทธิ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ 076596332 
118บ้านกลางนางวารุณี พ่านปาน 076596468 
121วัดสองแพรก    
201เกาะยาวนายสมโภชน์ ศรีสมุทร 076597112 
202บ้านน้ำจืดนายภาณุโรจน์ โสตยิ้ม 076597115 
203บ้านริมทะเลนางสาวสุกัญญา การะกำ 076597116 
204บ้านท่าเขานางสุภาณี ชูสุวรรณ์ 076597331 
205บ้านช่องหลาดนางฉัตรชนก พึ่งถิ่น 076490108 
206บ้านคลองเหีย    
207บ้านคลองบอนนายอนันต์ หาญจิตร 076490106 
208บ้านย่าหมีนางสุวรรณี ดำนาดี 076490109 
209อ่าวมะม่วงนายเจษฎา อนันตศรี 076490112 
210บ้านท่าเรือนางสาวอัจฉรา สอนสั่ง 076490111 
211บ้านพรุในนายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 076419609 
212บ้านคลองดินเหนียวนายนันตชัย แอบู   
213อ่าวกะพ้อนายอุดม กูลดี 076490114 
301บ้านกะปงนางสาวนภาพร นาคอุดม 076499120 
302กะปงนางกลอยใจ ตันสกุล 076499119 
303บ้านปากถักนางสุจิตรา เจียมจำนงค์ 076499118 
304บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์ 076499575 
305บ้านรมณีย์    
306บ้านท่าหัน    
307บ้านปากคลองนางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น   
309บ้านบางแก้วนางอภิญญา เตี๋ยวสกุล 076499117 
310บ้านช้างเชื่อ    
311วัดนารายณิการามนายวุฒิพงศ์ ภิรมย์   
401บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)นายผดุง ละเอียดศิลป์ 076496537 
402วัดสุวรรณคูหานางสาวสิรินภัส โพชนาธาร 076496304 
404บ้านเขาเปาะ  076496534 
405บ้านกะไหลนางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง 076444100 
406วัดศรีรัตนารามนายธงชาติ ทองขาว 076444128 
407บ้านป่ายางนางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์ 076490118 
410บ้านเกาะกลาง  076412681 
411บ้านคลองเคียนนางสาวนุสลัน หัสนีย์ 076451270 
412บ้านคลองไส    
413บ้านอ่าวมะขาม  076412980 
414บ้านหินร่มนางสายฝน เจริญกุล 076412841 
415บ้านติเตะ    
416บ้านเจ้าขรัว    
417บ้านย่านสะบ้านางสาววนิดา หินน้อย 076417153 
418วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11นางนมภรรณ วรรณงาม 076581494 
419บ้านดอนนางสาวรศิกาญจน์ เศรษฐากมลวงศ์ 076581981 
421บ้านเขาปิหลายนางจิราพร จรจิต 076434384 
422บ้านท่านุ่นนางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ 076581492 
423บ้านท่าปากแหว่งนางสาวทัดดาว ถนัดกิจ   
424วัดราษฎร์สโมสรนางสาวขวัญฤทัย ทองแท้ 076496846 
425บ้านลำวะ  076496276 
426วัดตรัยรัตนากรนางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรี   
427วัดดิตถารามนางสาวปาริชาติ ชูแก้ว 076444307 
428บ้านบางหลามนายจิรพนธ์ หีมยิ   
429บ้านบากัน    
430บ้านบางจันนางสาวพิรีภรณ์ สุขสว่าง   
431บ้านควน    
432บ้านทองหลางนางอุทัยวรรณ แสงทอง 076412740 
433บ้านแหลมหินนางสาวอรอุมา ทองสกุล 076412738 
434บ้านในหยงนางสาวสุภัสรีญา แกสมาน 076412648 
435วัดนากลางมิตรภาพที่ 163นายสนิ เจอะสุข 076581493 
501บุญสูงอุปถัมภ์    
502บ้านนอกนานายธวัชชัย เจียมจำนงค์   
503บ้านบางเนียงนางวรรณา แก้วชื่น   
504วัดคมนียเขตนายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว   
505บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124  076420053 
507บ้านบางกรักนางปานจันทร์ ชูเอียด 076441215 
511บ้านบางใหญ่นางสาวรวีพร ต่อวงศ์   
512บ้านบางด้งนางสาวสกุลกาญจน์ ไตรทิพย์กาญจน์   
513บ้านบางนายสี    
514บ้านท่าจูด    
515บ้านโคกยางนางพรนิภา พันธุ์รัตน์ 076421661 
516บ้านบางม่วงว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สุวรรณรัตน์ 076593244 
517บ้านบางมรวนนางสาวอามีเนาะ สูเตะ   
518บ้านน้ำเค็มนางสาวปาริชาต วิเชียร 076593245 
601เกียรติประชานายไกรลาศ แกล้วทงค์ 076412967 
602บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61นายอนันตพงศ์ ขนาดผล 076490116 
603บ้านสวนใหม่    
604บ้านเตรียมนายปรีดา บุญช่วย 076412580 
605บ้านบางหว้านายเลอศักดิ์ เพชรสุก   
606บ้านหินลาดนายวุฒิชัย บุญณมี 076491043 
608คุระบุรีนางบุญศิริ ชูพงศ์ 076491041 
609บ้านบางติบนายอาคม แก้วมณี 076412679 
610บ้านทุ่งละออง    
611บ้านบางวัน    
612บ้านตำหนัง  076412613 
613บ้านบางครั่งนางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์   
614บ้านคุรอด  076412609 
615บ้านทับช้างนายประยูร แทนบุญ 076412872 
616บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์นางแสงเดือน วรรณรัตน์ 076412861 
617บ้านคุระนางบังอร กาญจนพันธุ์ 076491042 
702วัดโคกสวยนายจรุง ศุภพฤกษ์ 076442474 
704บ้านถ้ำทองหลางนางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม   
705บ้านในวังนายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ 076490134 
706บ้านทุ่งไทรงามนางสาวรัชชนันท์ ฟูเกียรติกุล 076442475 
707วัดนิโครธารามนายสิทธิชัย ทองคง 076599122 
708อนุบาลทับปุดนางสาววันวิภา ประสิว 076599121 
709บ้านคอกช้างนางวิลาวัณย์ ประสมกิจ   
710วัดราษฎร์อุปถัมภ์นางสาวนฤมล ทวีทรัพย์ 076490136 
711ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ 076599321 
712บ้านบ่อแสนนายรุ่งโรจน์ อุตราภาส 076596274 
713บ้านท่าสนุกนายสนั่น ประสพมิตร 076412871 
714วัดนิโครธคุณากรนายกิตติพงษ์ พลภักดี 076456275 
801บ้านพอแดงนายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุก 076432224 
802วัดเหมืองประชารามนายไกรศร ไชยเทพ 076571795 
803วัดปัตติการาม  076571195 
805บ้านเขาน้อย  076571932 
806ชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์)นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล   
807วัดประชุมศึกษานางสาวณัฐธัญวรัชญ์ ศรอินทร์   
808วัดอินทนินนายอุดม วิเชียร 076490143 
809บ้านฝ่ายท่านางสาวสุภาพร บุญช่วย 076445022 
811บ้านเกาะนก    
812บ้านควนแรดนางปรีญา ทองสีนุ่น 076490142 
813นิคมสร้างตนเอง 1นางสาววิภาวี ชายเขาทอง 076490140 
815วัดประชาธิการามนายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์ 076571798 
816บ้านห้วยทรายนางสาวจันทนี ตันสกุล   
818บ้านบางคลีนางนันทนา ตันติวิวัฒน์ 076581491 
819บ้านนาแฝก    
820บ้านบ่อดานนางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล 076581495 
821บ้านในไร่นางจุไรรัตน์ กิจกล้า 076417062 
822วัดสุวรรณาวาสนายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตร   
823บ้านทุ่งดอนนางสุวรรณา โลหกิจ   
824บ้านใหญ่นายวรวุฒิ สุขเอียด   
826บ้านท่าดินแดง  076412844 
827พระราชทานทับละมุนางริญญ์รภัส ร่าเหม 076443114 
828บ้านลำแก่นนายเจริญ กู้เขียว 076443102 
829นิคมสร้างตนเอง 2นายจริยนันท์ อุดมผลชัยเจริญ   
831วัดช้างนอนนางสาวเดือนเต็ม แฝงสีคำ 061205574