รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  076413684 
101เกาะปันหยีนางพรรณราย จรุงการ 076413464 
102เกาะหมากน้อยนางนิลมณี ศรีม่วง   
103เกาะไม้ไผ่นายไพฑูรย์ สดวกกิจ 076412575 
104บ้านตากแดด  076440533 
105อนุบาลพังงา  076412214 
106บ้านทุ่งเจดีย์นายกฤดิพงค์ บุญรงค์ 076412145 
107บ้านบางกันนางวิภาดา ขุนนิตย์   
108วัดปัจจันตคามนายวิเชน ว่องกิจ 076490158 
111บ้านปริง (วันครู 2500)  076411576 
112เมืองพังงา  076411379 
113วัดชนาธิการามนายณรงค์ พันธ์สวัสดิ์ 076411533 
114บ้านเขาเฒ่า  076596465 
116เกาะเคี่ยมนายนิกรณ์ โยมเนียม 076596332 
117วัดบางเสียดนายพรศักดิ์ ทวีรส 076596466 
118บ้านกลาง  076596468 
121วัดสองแพรกนายจริยนันท์ อุดมผลชัยเจริญ   
201เกาะยาวนายวิชาญ เก็บทรัพย์ 076597112 
202บ้านน้ำจืดนางฉัตรชนก พึ่งถิ่น 076597115 
203บ้านริมทะเลนายประพนธ์ รวมสกุล 076597116 
204บ้านท่าเขานายเจษฎา อนันตศรี 076597331 
205บ้านช่องหลาดนายอรัญ ทำนากล้า 076490108 
206บ้านคลองเหียนายวีระ สืบพงษ์   
207บ้านคลองบอนนายอภิชาติ นาวีว่อง 076490106 
208บ้านย่าหมี  076490109 
209อ่าวมะม่วงนายณรงค์เดช ระถะการ 076490112 
210บ้านท่าเรือ  076490111 
211บ้านพรุในนางฐิติพร เปกะมล 076419609 
212บ้านคลองดินเหนียวนายภณ สมอเนื้อ   
213อ่าวกะพ้อนายอุดม กูลดี 076490114 
301บ้านกะปงนายจักริน จันทขันทร์ 076499120 
302กะปงนายไพฑูรย์ ทันนิเทศ 076499119 
303บ้านปากถักนางสุจิตรา เจียมจำนงค์ 076499118 
304บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)นายนิจกานต์ แตงเหมาะ 076499575 
305บ้านรมณีย์นายชัยพร คงทอง   
306บ้านท่าหันนางสาวนภาพร นาคอุดม   
307บ้านปากคลองนายคมชาญ เสวตะ   
308บ้านสะพานเสือ    
309บ้านบางแก้วนายสหัสชัย นาคพันธ์ 076499117 
310บ้านช้างเชื่อนางสาวอามีเนาะ สูเตะ   
311วัดนารายณิการามนายวุฒิพงศ์ ภิรมย์   
401บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)นายพีระ เสมพืช 076496537 
402วัดสุวรรณคูหานายบุญลือ สุทธิศักดิ์ 076496304 
403บ้านหินสามก้อน    
404บ้านเขาเปาะนายประสิทธิ์ วงศ์ขจร 076496534 
405บ้านกะไหลนายอาคม ทิพย์วงษ์ 076444100 
406วัดศรีรัตนารามนางสาวกรองทอง รัตนพันธ์ 076444128 
407บ้านป่ายางนายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง 076490118 
408บ้านบางนุ  076444237 
409บ้านสามช่องนางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์ 076421762 
410บ้านเกาะกลาง  076412681 
411บ้านคลองเคียนนางสาวนุสลัน หัสนีย์ 076451270 
412บ้านคลองไสนายสนอง คล่องสมุทร   
413บ้านอ่าวมะขามนายโอภาส คงยศ 076412980 
414บ้านหินร่มนางสายฝน เจริญกุล 076412841 
415บ้านติเตะนายสุรชัย ปานพืช   
416บ้านเจ้าขรัวนายอนันตพงศ์ ขนาดผล   
417บ้านย่านสะบ้านางสาววนิดา หินน้อย 076417153 
418วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11นางนงเยาว์ ศักดาศักดิ์ 076581494 
419บ้านดอนนางธัญฑิกา แก้วสุก 076581981 
421บ้านเขาปิหลายนายวิโรจน์ สงเกิด 076434384 
422บ้านท่านุ่นนายพีระพล หวังจิตต์ 076581492 
423บ้านท่าปากแหว่งนายบุญรัฐ หลักแหลม   
424วัดราษฎร์สโมสรนางจันทนา รอดแก้ว 076496846 
425บ้านลำวะ  076496276 
426วัดตรัยรัตนากรนายจงรักษ์ ทิพย์ธนสาร   
427วัดดิตถารามนายสนิ เจอะสุข 076444307 
428บ้านบางหลาม    
429บ้านบากัน    
430บ้านบางจันนางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง   
431บ้านควน    
432บ้านทองหลางนายเสริมศักดิ์ ทันยุภักดิ 076412740 
433บ้านแหลมหิน  076412738 
434บ้านในหยงนางสาวปาริชาติ ชูแก้ว 076412648 
435วัดนากลางมิตรภาพที่ 163นางวิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร 076581493 
501บุญสูงอุปถัมภ์นายสมศักดิ์ สิงหพันธ์   
502บ้านนอกนานายธวัชชัย เจียมจำนงค์   
503บ้านบางเนียงว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สุวรรณรัตน์   
504วัดคมนียเขต    
505บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124นางสาวกุณชรัศม์พฤกษา เอนกเมธีพฤกษา 076420053 
506บ้านทุ่งใหญ่นายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว 076441216 
507บ้านบางกรักนางปานจันทร์ ชูเอียด 076441215 
509บ้านดอกแดง  076490130 
511บ้านบางใหญ่นายอนุวัตร สุธรรม   
512บ้านบางด้งนางพรนิภา พันธุ์รัตน์   
513บ้านบางนายสีนายคำรณ พรหมภัทร   
514บ้านท่าจูด    
515บ้านโคกยางนางสาวอำพร พัดตัน 076421661 
516บ้านบางม่วงนายประภาส โรมินทร์ 076593244 
517บ้านบางมรวนนางณัฐนิชา สพันธุวงศ์   
518บ้านน้ำเค็ม  076593245 
601เกียรติประชานางมารี กำแก้ว 076412967 
602บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61  076490116 
603บ้านสวนใหม่นายอาคม แก้วมณี   
604บ้านเตรียมนายปรีดา บุญช่วย 076412580 
605บ้านบางหว้านายเลอศักดิ์ เพชรสุก   
606บ้านหินลาด  076491043 
608คุระบุรีนายสมยศ ผลอินทร์ 076491041 
609บ้านบางติบนางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์ 076412679 
610บ้านทุ่งละอองนายวุฒิชัย บุญณมี   
611บ้านบางวันนางลักษมี ภู่เจริญ   
612บ้านตำหนังนางบังอร กาญจนพันธุ์ 076412613 
613บ้านบางครั่งนางบุญศิริ ชูพงศ์   
614บ้านคุรอดนางภาวดี บัวมาศ 076412609 
615บ้านทับช้างนายประยูร แทนบุญ 076412872 
616บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์นางแสงเดือน วรรณรัตน์ 076412861 
617บ้านคุระนางนวพร สมุทรจินดา 076491042 
618โชคอำนวย  076412998 
701บ้านโคกเจริญนางสาววันวิภา ประสิว 076442523 
702วัดโคกสวยนายจรุง ศุภพฤกษ์ 076442474 
703บ้านทุ่งต่อเรือ  076490133 
704บ้านถ้ำทองหลางนางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม   
705บ้านในวังนางอรอุมา สุวรรณรัตน์ 076490134 
706บ้านทุ่งไทรงามนายนิวัฒน์ บุญสร้าง 076442475 
707วัดนิโครธารามนายสิทธิชัย ทองคง 076599122 
708ทับปุดนายอดิศักดิ์ ขจิตร์ 076599121 
709บ้านคอกช้างนายอุดม จงไกรจักร   
710วัดราษฎร์อุปถัมภ์นางสาวปาริชาต วิเชียร 076490136 
711ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)นายสุธน คงยศ 076599321 
712บ้านบ่อแสนนายรุ่งโรจน์ อุตราภาส 076596274 
713บ้านท่าสนุกนายสนั่น ประสพมิตร 076412871 
714วัดนิโครธคุณากรนางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง 076456275 
715วัดศรัทธาราม  076599288 
801บ้านพอแดง  076432224 
802วัดเหมืองประชารามนายสมมิตร รักเวช 076571795 
803วัดปัตติการามนายสุเมธ ปักขะมา 076571195 
804บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์)    
805บ้านเขาน้อยนางนันทนา ตันติวิวัฒน์ 076571932 
806ชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์)นายจรูญ สืบพงษ์   
807วัดประชุมศึกษานางสาวณัฐธัญวรัชญ์ ศรอินทร์   
808วัดอินทนิน  076490143 
809บ้านฝ่ายท่านางสาวสุภาพร บุญช่วย 076445022 
810บ้านนาใน  076445069 
811บ้านเกาะนกนางสาวเดือนเต็ม แฝงสีคำ   
812บ้านควนแรดนางวรรณา แก้วชื่น 076490142 
813นิคมสร้างตนเอง 1นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์ 076490140 
814บ้านท่าแตง  076412791 
815วัดประชาธิการามนายเจริญ กู้เขียว 076571798 
816บ้านห้วยทรายนางสาวจันทนี ตันสกุล   
817วัดลุมพินี    
818บ้านบางคลีนางวิลาวัลย์ บุตรจันทร์ 076581491 
819บ้านนาแฝกนางสาวรัตติยา หอมจันทร์   
820บ้านบ่อดาน  076581495 
821บ้านในไร่นายสัญชัย คีรีภพ 076417062 
822วัดสุวรรณาวาสนายสมพล เพ็งงาน   
823บ้านทุ่งดอนนางสาวอัสรีนา ร่าเหม   
824บ้านใหญ่    
825บ้านบางทอง  061206625 
826บ้านท่าดินแดง  076412844 
827พระราชทานทับละมุนางสาวรวีพร ต่อวงศ์ 076443114 
828บ้านลำแก่นนายอนุตร์ ขอสันติวิวัฒน์ 076443102 
829นิคมสร้างตนเอง 2นายเจนพจน์ ฟูปลื้ม   
830บ้านคลองห้าง  076490152 
831วัดช้างนอนนายพาหน ร่วมใจ 061205574 
832บ้านบกปุยนายไกรศร ไชยเทพ